unitedkingdom china korea vietnam russia japan
Philosophy | Concept | Process | Reconstruction
Process of Design and Construction Thứ tự thiết kế sân golf
Vẽ sơ đồ -Making of Layout Drawing
Đặt kế hoạch định tuyến
Đặt kế hoạch định tuyến dựa vào bản đồ địa hình để nắm vững sân golf toàn thể.
コース
Sơ đồ chi thiết 1 : Master plan (kế hoạch chính)
Vẽ sơ đồ chi thiết sân golf toàn thể thêm cả những Green, Hazard dựa vào kế hoạch định tuyến.
コース
Sơ đồ chi thiết 2 : sơ đồ các đường golf
sơ đồ các đường golf này gồm những Green, Tee, Hazard, Fair way, Rough way(Khu cỏ cao), Cart path(tuyến đường xe điện) và cảnh quan đường golf.
コースコース
Sơ đồ chi thiết 3 : sơ đồ Green
Thiết kế hình dạng, độ dốc của Green. Vả lại, vẽ cả càc Hazard xung quanh Green.
コース
Hoàn thành sơ đồ
Khởi công xây dựng -Construction based on Supervision

Sau khi sơ đồ hoàn thành, được thi công theo hướng dẫn va giám sát tại công trưởng.

Tạo hình phỏng chừng

Hoàn thành tạo hình

Kết thúc

imgimgimg

Copyright(C) 2008 M&K Company Limited. All Rights Reserved.